KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o. o. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@teb-akademia.pl.

W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Cele marketingowe
W celach marketingowych Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 września roku następującego po dacie wyrażenia zgody. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przesyłać Ci informacje na temat naszej oferty, wydarzeń przez nas organizowanych i promocji, które dla Ciebie przygotowaliśmy.

Realizacja umowy i archiwizacja danych po zakończeniu obowiązywania umowy
W celach realizacji umowy oraz archiwizacji danych po zakończeniu obowiązywania umowy Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie zawartej umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Twoje dane będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń mogących wyniknąć z umowy, do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego wynikającego z faktury lub rachunku, przez czas konieczny ze względu na realizację przez Administratora Umowy oraz czas określony w odrębnych przepisach prawa.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Aby zapewnić możliwie najlepszą realizację umowy, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane na nasze zlecenie podmiotom, które je przetwarzają, a w szczególności dostawcom usług.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa..

Podanie danych w celach realizacji umowy i archiwizacji danych po zakończeniu obowiązywania umowy jest wymagane ustawowo i jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówisz podania swoich danych lub podasz nieprawdziwe dane nie będzie możliwe zawarcie umowy.